ECVET-Trainer projektet föreslår att införliva resultaten av Food-Fit projektet i syfte att underlätta förståelsen av ECVET-modellen av vet utbildare och centra i de fyra viktigaste produktiva sektorer i EU (jordbruk, industri, bygg och service), med hänsyn att redovisa den europeiska ramens nivåer 1 till 4 och behoven att förbättra tydligheten i kvalifikationer och arbetstagarnas rörlighet på arbetsmarknaden, genom överföring, erkännande och ackumulering av individers läranderesultat av arbetare i formella, icke-formella och informella sammanhang.
 
EU kontext
 
 
 
European Credit System
  ECVET bygger på utveckling och skapandet av föreningar och nätverk av behöriga organ, vilket innebär att ECVET principer måste vara känd för arbetsmarknadens parter, företag, utbildningscentrum och den offentliga förvaltningen. De ECVET principerna är: beskrivning av kvalifikationer, fördelning av ECVET-poäng och utforma enheter lärandemål, roller för ECVET behöriga institutioner, samförståndsavtal, Learning Agreement, kvalitetssäkring, bedömning, ECVET - ECTS.  
 
  Företag inser att yrkeskvalifikationer är den viktigaste strategiska faktorn för att framgångsrikt möta utmaningar på marknaden, men sektorn fortfarande får arbetstagare med låga kvalifikationer (nedan EQF 4: t.ex. ungdomar som avbrutit sin utbildning, invandrare, okvalificerade vuxna och unga människor) och formellt och informellt lärande är mycket viktigt att anpassa resultaten av arbetstagarens lärande (kunskap, kompetens och färdigheter) till marknadens behov.
Projekten är också listat bland EU LdV projekten på ADAM webbsidan.
 
Yrkeskvalifikationer